مرجان نامه

 

  سری دارم با هزاران سودا

 و دلی با یک دلدار

ایرانیم از سرزمین عشق و آفتاب

نسبم برمی گردد به دهی نو

زاده سپاهانم و دلداده جنوب

پدری دارم مهربان و مادری بزرگ اندیش

پرپروازم را گشوده ام به سوی سرزمین صلح

پرامیدم که از دام شکارچی زمان برهم

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید