خاطرات ایرنادا


خاطرات ایران _کانادا از زبان مرجان جون

شکایت به فنی حرفه ای 2

بالاخره بعد از چندین بار مراجعه به فنی حرفه ای و تماس های مکرر.دفعه آخر یعنی دوشنبه پیش نتیجه شکایت به فنی حرفه ای را گرفتم.با آقایی که مسئول بخش شکایات و بازرسی بود صحبت کردم .اسمم را که گفتم سریع متوجه شد که پیگیری ام مربوط به کدام شکایت هست.تمام نکته های نامه ای را که ضمیمه شکایت کرده بودم .یک به یک نام برد و گفت بررسی شده و آموزشگاهی که حوزه آزمون ارایش و پیرایش بوده .از لیست حوزه های امتحانی حذف شده و خانم مدیر این آموزشگاه هم نامه توبیخ گرفته .البته فکر کنم فقط تذکر گرفته !خانم دیگر هم که ممتحن بود هم تذکر کتبی گرفته.ولی فکر نمی کنم این کافی باشد.به این آقا گفتم که بهرحال با ابن توبیخات هم حقی که از افراد پایمال شده برگردانده نمیشود .ولی بهرحال دلیل آورد که تمام ممتحین این آزمون خانم ها هستند.(خوب باشند!)و از آقایون کاری ساخته نیست .و چون اجازه گرفتن عکس هم در حوزه از مدل ها ندارید بنابراین نمی توانید اثبات کنید که نمره واقعی شما چند باید می بوده است و اگر هم شکایتی داشته اید همان روز به بازرسی که در حوزه بوده باید می گقتید.ولی در کل بازرس حوزه که در روز امتحان در اموزشگاه محل امتحان بود ،تمامی حرف های که منم زده بودم و در نامه به آن ها اشاره کرده بودم را تایید کرده بود.اما گویا سیاست فنی حرفه ای این است که شکایات مربوط به نمره ها را قبول نکند!بالاخره نتیجه فقط تذکر کتبی به ممتحنین و حذف آموزشگاه مربوطه ا ز لیست حوزه ها بوده است!

   + مرجان - ٧:٢٠ ‎ب.ظ ; جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۸